ỨNG DỤNG: - Sản xuất sản phẩm ép, đùn - Sản xuất sản phẩm ép linh kiện điện tử…

ỨNG DỤNG: - Sản xuất sản phẩm ép - Sản xuất sản phẩm ép linh kiện điện tử…

ỨNG DỤNG: - Sản xuất sản phẩm thổi. - Sản xuất sản phẩm bao bì, đóng gói, màng phủ,...

ỨNG DỤNG: - Sản xuất sản phẩm ép, đùn - Sản xuất sản phẩm đóng gói - Sản xuất vải không dệt... TỈ LỆ SỬ DỤNG: 100%

Hotline

error: Content is protected !!